Wednesday, May 6, 2015

PENYELIAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI DALAM BILIK DARJAH

Penyeliaan Pengajaran dan PembelajaranDi Dalam Kelas Oleh Pengetua/Guru Besar Sekolah


Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1987
Penyeliaan Pengajaran-Pembelajaran
Penyeliaan Pengajaran-PembelajaranPenyeliaan Pengajaran-Pembelajaran


Tugas dan fungsi Pengetua/Guru Besar sebagai pemimpin profesionalisme, pengurus dan pentadbir hari ini adalah berbagai-bagai. Sebagai pemimpin profesionalisme di sekolahnya, tanggungjawab utama seorang Pengetua/Guru Besar ialah untuk memastikan kejayaan pelaksanaan kurikulum di sekolahnya. Pelaksanaan kurikulum dijalankan melalui proses dan aktiviti pengajaran-pembelajaran oleh guru-guru dan keberkesanan pelaksanaan kurikulum di sekolah memerlukan penyeliaan rapi dan sistematis dari pihak Pengetua/Guru Besar sekolah itu. Ini termasuklah penyeliaan pengajaran-pembelajaran terhadap guru di dalam kelas yang sepatutnya menjadi perkara yang diutamakan dalam senarai tugas dan tanggungjawab Pengetua/Guru Besar. Oleh itu dan dengan tujuan mempertingkatkan keberkesanan proses pengajaran-pembelajaran di sekolah, Pengetua/Guru Besar hendaklah diperingatkan bahawa penyeliaan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas adalah merupakan tugas yang amat penting
2.  Berikut adalah syor garis panduan bagi melaksanakan tugas penyeliaan di dalam kelas:
     2.1 Rasional

        2.1.1 Pelaksanaan kurikulum adalah unsur TERAS fungsi institusi persekolahan. Dengan
                itu perhatian yang lebih hendaklah diberikan kepada penyeliaan
                pengajaran-pembelajaran.

        2.1.2 Sebagai pemimpin profesionalisme di sekolah, Pengetua/Guru Besar adalah
                pelaksana utama kurikulum di sekolahnya. Oleh itu tugas penyeliaan
                pengajaran-pembelajaran adalah merupakan tugas terpenting yang perlu
                dititikberatkan

        2.1.3 Penyeliaan adalah satu aspek terpenting dalam pentadbiran, pengurusan dan
                kepimpinan pendidikan. Oleh itu penyeliaan tidak boleh dipisahkan dari peranan
                Pengetua/Guru Besar sebagai pengurus, pentadbir dan pemimpin profesionalisme
                di sekolahnya.

    2.2 Tujuan
        2.2.1 Mempertingkatkan daya profesionalisme Pengetua/Guru besar dan guru-guru dalam
                melaksanakan kurikulum sekolah melalui proses pengajaran-pembelajaran sejajar
                dengan falsafah, matlamat dan objektif sistem pendidikan negara

        2.2.2 Berkongsi pengetahuan dan pengalaman bagi meluaskan sumber maklumat
                kepada Pengetua/Guru besar untuk memperbaiki proses pengajaran-pembelajaran
                di sekolahnya. Sumber maklumat ini juga boleh digunakan oleh Pengetua/Guru
                besar sebagai asas untuk menilai seseorang guru bagi tujuan tertentu.

        2.2.3 Memupuk, memelihara dan memperkukuhkan hubungan profesionalisme dan
                Interaksi yang positif antara Pengetua/Guru Besar dengan guru, guru dengan guru
                dan antara guru dan murid.

        2.2.4 Membantu guru-guru menjalankan tugas harian dengan lebih berkesan dan
                membentuk sikap guru ke arah yang lebih positif.

    2.3. Bidang
        2.3.1 Penyeliaan pengajaran-pembelajaran hendaklah ditumpukan kepada 2(dua)
                bidang:
                a.  bidang organisasi
                b.  bidang pengajaran dan pembelajaran

               Bidang Organisasi
                    Di antara ciri-ciri organisasi yang perlu diberi perhatian ialah :
                            Iklim kelas
                            Organisasi kelas
                            Kawalan murid
                            Komunikasi
                            Motivasi
                            Sikap murid
                            Kebersihan dan perhiasan
                            Penyeliaan gerakerja
                            Penilaian prestasi
                            Profil murid
                            Panitia pelajaran
                    Kesemua ciri ini adalah merupakan petunjuk yang boleh membantu
                    keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.

               Bidang Pengajaran dan Pembelajaran
                    Di antara ciri-ciri yang perlu diperhatikan ialah:
                            Rancangan pengajaran
                            Objektif
                            Isi kandungan
                            Persediaan alat/bahan pengajaran dan penggunaannya
                            Penyampaian isi pelajaran
                            Teknik bersoaljawab
                            Interaksi guru murid
                            Penggunaan masa
 

    2.4  Prinsip Perlaksanaan
           2.4.1  Penyeliaan pengajaran-pembelajaran di kelas hendaklah dijalankan oleh
                    Pengetua/Guru Besar ke atas semua guru

            2.4.2 Rekod penyeliaan pengajaran-pembelajaran di kelas hendaklah dicatit dengan
                    ringkas dan tepat

            2.4.3 Penyeliaan pengajaran-pembelajaran hendaklah dirancang dengan seimbang
                    dari segi masa, mata pelajaran, tingkatan/tahun dan guru

            2.4.4 Tugas penyeliaan ini boleh dijalankan dengan bantuan Penolong Kanan dan
                    Penyelia Petang. Walau bagaimanapun tanggung jawab sepenuhnya terletak di
                    tangan Pengetua/Guru Besar

            2.4.5 Penyeliaan pengajaran-pembelajaran di kelas hendaklah dijalankan secara
                    sistematis dan berlandaskan hubungan profesionalisme dengan guru-guru dan
                    bukan untuk mencari kesalahan. Dalam usaha mempertingkatkan prestasi
                    pengajaran-pembelajaran di kelas, Pengetua/Guru Besar perlu mendapat
                    maklumat yang tertentu. Maklumat-maklumat itu dapat digunakan oleh
                    Pengetua/Guru Besar sebagai asas perbincangan dengan guru-guru.

Surat Pekeliling ini adalah untuk mengingatkan kembali mengenai mustahaknya tugas-tugas penyeliaan pengajaran-pembelajaran sebagai salah satu tugas dan tanggungjawab.

Monday, December 31, 2012


ASPIRASI MURID DALAM PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA (PPPM)

Sistem pendidikan Malaysia berhasrat memastikan setiap murid mencapai potensi

sepenuhnya. Setiap pemimpin sekolah, guru, ibu bapa, dan masyarakat mempunyai

peranan penting dalam memastikan generasi muda ini mencapai aspirasi yang diharapkan.

Pelan Pembangunan Pendidikan akan terus menterjemahkan semangat Falsafah

Pendidikan Kebangsaan yang merencanakan pendidikan seimbang sebagai asas mencapai

aspirasi murid. Perkara ini selari dengan maklum balas daripada Dialog Nasional. Pelan 

Pembangunan Pendidikan ini juga mengambil pengajaran daripada sistem pendidikan

berprestasi tinggi bagi membangunkan unsur murni dan kecekapan tertentu yang

diperlukan oleh murid untuk berjaya dan berkembang maju dalam dunia global yang

semakin mencabar.

Sehubungan itu, semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan tentang pendidikan seimbang

merangkumi enam elemen (Ekshibit 2-3). Elemen ini bukan sahaja menekankan 

kepentingan pengetahuan dan kemahiran, tetapi juga pembangunan kemahiran pemikiran

kritis, kreatif dan inovatif; kemahiran memimpin; kemahiran dalam bahasa Malaysia

dan bahasa Inggeris; sahsiah dan nilai serta semangat identiti nasional yang kuat. Elemen

ini turut memberi penekanan kepada usaha bagi membolehkan semua murid memberikan

sumbangan yang bermakna kepada keluarga, masyarakat dan negara.1. Pengetahuan
Pada peringkat paling asas, setiap murid perlu memiliki keupayaan

literasi dan numerasi sepenuhnya. Aspek ini melengkapkan mereka

dengan kemahiran hidup asas, serta berfungsi secara berkesan dalam


masyarakat bagi membolehkan mereka memupuk nilai untuk diri

sendiri, masyarakat, dan negara. Di samping itu, penting bagi murid

menguasai mata pelajaran teras seperti Bahasa Malaysia, Bahasa

Inggeris, Matematik, Sains, dan Sejarah. Sebagai murid yang serba

boleh, mereka juga digalakkan untuk mendapatkan maklumat dan

pengetahuan dalam bidang lain, seperti seni, muzik, dan sukan. Selain

pengetahuan dalam bidang ini, murid juga perlu mempunyai kemahiran

mengaplikasi pengetahuan ini dalam situasi harian.

2. Kemahiran Berfikir


Setiap murid perlu mempunyai semangat ingin tahu, dan belajar cara

untuk terus mendapatkan pengetahuan sepanjang hayat, mampu

menghubung kait pelbagai pengetahuan, dan yang paling penting dalam

ekonomi berasaskan pengetahuan ialah mewujudkan pengetahuan

baharu. Setiap murid perlu menguasai pelbagai kemahiran kognitif

yang penting:
Pemikiran Kreatif dan Inovatif: kemampuan menginovasi,

menjana kemungkinan baharu, dan mencipta idea atau pengetahuan

baharu;Penyelesaian Masalah dan Penaakulan: keupayaan meramal

masalah dan mendekati isu secara kritis, logik, induktif, dan deduktif

bagi mencari penyelesaian, dan akhirnya membuat keputusan; danKeupayaan Belajar: keupayaan memacu pembelajaran sendiri,

dengan kemampuan menghargai nilai pembelajaran sepanjang hayat.

Sejarah membuktikan bahawa sistem pendidikan memerlukan

penambahbaikan bagi membolehkan murid yang kurang mam


mengaplikasi pengetahuan serta berfikir secara kritis di luar konteks
akademik biasa. Sehubungan itu, sistem pendidikan menjadi lebih

penting bagi membantu setiap murid memperoleh kemahiran berfikir.

3. Kemahiran memimpin


Kemampuan bekerja dengan berkesan dan memimpin orang lain adalah

penting, terutamanya dalam dunia yang semakin saling bergantung.

Dalam Dialog Nasional, kepentingan memupuk kepimpinan dan

keupayaan bekerja secara berkesan dalam satu pasukan bagi setiap

murid sering dibangkitkan. Sistem pendidikan berusaha membantu

setiap murid mencapai potensi penuh mereka melalui pelibatan sebagai

pemimpin, serta bekerja dalam kumpulan. Dalam konteks sistem

pendidikan, kepimpinan mempunyai empat unsur:


Keusahawanan: mengambil inisiatif untuk mewujudkan dan

membangunkan penyelesaian sendiri, dan bagi tujuan itu sanggup

membuat pelaburan daripada sumber sendiri, serta terdorong untuk

memastikan penyelesaian itu dizahirkan;


Berdaya tahan: membangunkan cara berfikir yang konstruktif serta

mampu menghadapi rintangan;
Kecerdasan emosi: berupaya memahami dan bekerja secara

berkesan dengan orang lain serta mampu mempengaruhi mereka

secara positif; dan

Keterampilan komunikasi: berupaya memberikan pendapat dan

hasrat secara lisan dan bertulis dengan jelas.

Sekolah perlu menggunakan peluang yang disediakan di dalam bilik

darjah melalui aktiviti berasaskan projek dan kerja kumpulan, aktiviti di

luar bilik darjah melalui sukan, seni, serta aktiviti kokurikulum dalam

membangunkan keperibadian murid.


4. Kemahiran Dwibahasa

Setiap kanak-kanak menguasai bahasa Malaysia sebagai bahasa

kebangsaan, dan Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dan bahasa

komunikasi antarabangsa. Setiap kanak-kanak juga berpeluang

mempelajari bahasa tambahan.

Kepelbagaian Malaysia yang unik dan warisan berbilang budaya

memberikan kelebihan daya saing kepada semua. Oleh itu, dalam jangka

masa tertentu, semua murid dari semua kumpulan etnik dan komuniti

digalakkan untuk belajar sekurang-kurangnya tiga bahasa (bahasa

Malaysia, bahasa Inggeris, bahasa lain seperti bahasa Mandarin, bahasa

Tamil, dan bahasa Arab, serta bahasa ibunda lain seperti bahasa Iban

dan bahasa Kadazan Dusun) bagi membolehkan mereka bekerjasama

dan berkomunikasi secara berkesan dengan rakan dalam kalangan rakyat

Malaysia dan juga negara jiran dalam dunia global masa kini.

5. Etika dan Kerohanian

Sistem pendidikan akan mempersiapkan setiap murid supaya berani


menghadapi cabaran masa depan, menyelesaikan konflik secara aman,
membuat keputusan yang wajar dalam situasi kritikal, dan mempunyai

keberanian melakukan apa yang betul. Penekanan diberikan kepada setiap

murid dengan mewujudkan satu set prinsip, termasuk nilai bersama yang

kukuh yang didukung oleh semua rakyat Malaysia:
Kerohanian: mempunyai pegangan agama yang kuat dan

mengamalkannya sebagai asas hidup, serta mendukung standard moral

yang tinggi;


Integriti: mempunyai keberanian, disiplin, dan semangat untuk

melakukan perkara yang betul; danTanggungjawab sivik: bertindak untuk kebaikan negara, mengambil

berat terhadap orang lain dan alam sekitar, dan memiliki keupayaan

yang mendalam untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat.

6. Identiti Nasional


Rakyat Malaysia perlu mempunyai perasaan tidak berbelah bahagi

tentang identiti nasional, berpegang teguh dengan prinsip Rukunegara

untuk perpaduan dan masa depan Malaysia. Setiap murid tanpa mengira

etnik, kepercayaan, taraf sosioekonomi atau tempat berbangga menjadi

rakyat Malaysia. Pencapaian matlamat patriotisme ini memerlukan

semangat keterangkuman yang diperoleh dengan belajar memahami

perbezaan dan bertolak ansur, menerima dan menghormati orang lain,

dan juga untuk hidup bersama dalam kepelbagaian masyarakat Malaysia.

Identiti nasional juga memerlukan setiap murid memahami sejarah

Malaysia, berkongsi pengalaman dalam dan luar sekolah, dan berkongsi

aspirasi untuk masa depan Malaysia.

Friday, September 23, 2011

ULASAN ARTIKEL TQM

(ULASAN ARTIKEL)

(Case Studies)
Total Quality Management Goes To School :
An Effective Way Of Improving School Quality
Oleh: Stefan Lagrosen


Pendahuluan:
Stefan Lagrosen telah menulis tentang kajian kes yang dijalankan pada tahun 1992 di empat buah sekolah di Stockholms, Sweden yang menggunakan ‘Total Quality Management’ bagi meningkatkan operasi mereka. Kaedah kualitatif berdasarkan pemerhatian, temuduga, seminar untuk mendapatkan maklumbalas telah digunakan dalam kajian kes ini. Takrifan kualiti di dalam pendidikan bagi empat kumpulan yang berkepentingan telah diambil kira dalam kajian ini. Empat kumpulan ini ialah pelajar-pelajar, kakitangan sekolah, ibu-bapa dan masyarakat. Keputusan kajian telah dilaporkan dan kesan yang positif telah ditunjukkan. Antara kesan-kesan positif yang dipaparkan ialah pandangan terhadap fungsi sekolah yang lebih besar dan penglibatan lebih banyak kumpulan yang berkepentingan tidak terhad kepada pelajar dan guru sahaja. Ini menjurus kepada kepuasan bekerja yang lebih serta mewujudkan hubungan komunikasi yang lebih baik bagi setiap peringkat khususnya di antara ibu-bapa dengan pihak sekolah. Di samping itu kesan positif turut dirasai dalam aspek peningkatan keterlibatan semua pihak dalam aktiviti yang dijalankan malah kerjasama yang diberikan juga turut meningkat. Kualiti kepemimpinan bagi pentadbir sekolah juga menunjukkan peningkatan malah kaedah penilaian yang berkesan serta kebolehan untuk melaksanakan sesuatu tugasan juga meningkat.

Ulasan:
Kejayaan TQM dalam sektor swasta telah menarik minat banyak pihak untuk mempraktikkannya di dalam sektor awam. Tempias ini juga dirasai dalam sektor awam yang berkaitan dengan pendidikan sebagaimana yang berlaku di Stockholm, Sweden. Dalam tahun 1992, suatu kajian kes berkaitan penggunaan TQM dalam pendidikan telah dilancarkan di empat buah sekolah di sini untuk mengkaji kesannya terhadap peningkatan kualiti pendidikan.

Dalam kajian ini penulis telah hadir ke sekolah-sekolah berkenaan sebanyak dua kali seminggu selama setahun pencerapan pengajaran dijalankan, menghadiri mesyuarat serta melibatkan diri dalam aktiviti yang dijalankan oleh sekolah-sekolah tersebut. Malah temuduga yang mendalam dijalankan oleh penulis bersama kakitangan dan pentadbir sekolah-sekolah berkenaan dalam tempoh kajian dijalankan. Kedua-dua kaedah ini dijalankan bagi mendapatkan kefahaman yang menyeluruh tentang organisasi(sekolah) yang dikaji. Langkah kedua dalam kajian beliau ialah mendapatkan takrifan kualiti di dalam pendidikan bagi kumpulan sasaran yang terdiri daripada pelajar-pelajar, kakitangan sekolah dan ibu-bapa. Untuk mengesahkan hasil penemuannya sembilan seminar bersama guru-guru, pengetua(guru besar), pegawai-pegawai pelajaran serta ibu-bapa dijalankan.

Berdasarkan model kualiti yang dibangunkan SIQ (Swedish Institute For Quality), beberapa kursus telah dijalankan kepada pihak pengurusan serta kakitangan sekolah-sekolah berkenaan bagi mengintegrasikan model ini ke dalam aktiviti harian setiap sekolah tersebut. Pada musim sejuk 1995-1996 projek ini dijalankan sepenuhnya dan kajian dimulakan. Kualiti yang dikaji ini dperhatikan kewujudannya di sekolah-sekolah yang berkenaan samada kehadirannya dapat memuaskan keperluan dan kehendak kumpulan-kumpulan yang berkepentingan iaitu pelajar-pelajar, kakitangan sekolah, ibu-bapa dan masyarakat ataupun sebaliknya.

Dimensi kualiti atau tanggapan kualiti yang dimaksudkan oleh keempat-empat kumpulan di atas dihuraikan seperti di bawah;
1. Pelajar-pelajar
Mereka melihat dimensi kualiti pendidikan dalam empat aspek utama iaitu
i. penglibatan – ingin mempunyai pengaruh untuk menentukan pendidikan mereka
ii. keberkesanan – ilmu pengetahuan dan kemahiran pedagogi guru serta peralatan moden diambil kira sebagai aspek penentuan kualiti
iii. keselamatan - persekitaran sekolah yang selamat serta kondusif dilihat sebagai kriteria kualiti
iv. kesejahteraan - sekolah menyeronokkan serta guru yang ceria juga penting bagi menjadikan sekolah berkualiti
2. Ibu-bapa
Ibu-bapa melihat dimensi kualiti dalam lima perkara iaitu
i. penglibatan – mereka ingin dialu-alukan ke sekolah serta ingin menyumbang kepakaran mereka
ii. keberkesanan – melihat aspek ini sebagai hasil daripada sistem sekolah yang berkesan atau berkualiti
iii. komitmen – mahukan guru-guru yang komited serta cintakan profesion mereka sebagai standard kualiti
iv. perhatian – perhatian terhadap keperluan dan kebolehan individu oleh guru-guru penting untuk mencapai tahap kualiti tinggi
v. keselamatan – kebolehan pihak sekolah menangani serta mencegah masalah sosial diperlukan untuk menjadikannya berkualiti
3. Kakitangan sekolah
i. kesejahteraan – hubungan baik dengan semua pihak adalah komponen kualiti yang diambil kira
ii. bermakna – mereka ingin melibatkan diri dalam aktiviti yang berkaitan pembangunan pelajar
iii. keselamatan – dimensi kualiti yang dilihat ialah faktor fizikal serta faktor sosial persekitaran
iv. hormat – ingin dihargai atas sumbangan mereka dan ingin meningkatkan taraf sekolah pada mata masyarakat
4. Masyarakat
i. keberkesanan – melihat sekolah sebagai tempat memberikan ilmu pengetahuan berguna
ii. penglibatan – sekolah disaran untuk menggalakkan pelajar dan ibu-bapa melibatkan diri dalam aktiviti sekolah
iii. kebebasan – pelajar perlu diberi dorongan untuk berfikir secara kritikal
iv. kesamaan – layanan sama rata tanpa mengira jantina, keturunan mahupun latar belakang sosial perlu dipraktikkan
v. persaudaraan – pembentukan akhlak pelajar untuk menjadi warganegara bertanggungjawab, harmoni dan bermasyarakat

Pendapat dan pandangan tentang kualiti di sekolah oleh keempat-empat kumpulan
yang berbeza ini telah dijadikan asas untuk menilai kualiti di empat buah sekolah tersebut. Dapat dilihat persamaan yang jelas di antara kumpulan-kumpulan ini dalam mentakrifkan dimensi kualiti di sekolah mengikut perspektif masing-masing. Ketiadaan percanggahan yang nyata di antara takrifan-takrifan ini mengikut kumpulan-kumpulan tersebut membolehkan aspek-aspek yang disebut dijadikan rangka untuk mengukur dan menilai kualiti di sekolah.

Setelah projek ini dijalankan selama tiga tahun maka keputusan yang diperolehi diumumkan. Terdapat banyak kesan-kesan positif yang ditunjukkan hasil daripada pelaksanaan TQM di sekolah yang dikaji walaupun wujud beberapa kesan negatif.
Antara kesan-kesan positif yang dipaparkan ialah
i. pandangan yang holistik tentang sekolah hasil daripada penilaian beberapa kumpulan menjadikan fungsi sekolah lebih difahami dan diterima umum
ii. hubungan yang lebih mesra dalam semua peringkat khususnya di antara ibu-bapa dengan pihak sekolah membolehkan perkara-perkara yang positif dan negatif berkaitan sekolah dibincangkan bersama
iii. penglibatan yang lebih tinggi daripada kakitangan, pelajar dan ibu-bapa dalam aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh pihak sekolah
iv. meningkatkan kerjasama di antara semua pihak di mana kepakaran yang ada di kalangan mereka dipergunakan sepenuhnya untuk membangunkan sekolah
v. kepemimpinan dapat ditingkatkan melalui fungsi pengetua/guru besar sebagai penyokong dan jurulatih kepada orang bawahan
vi. meningkatkan kebolehan untuk menjalankan tindakan yang dirancang
vii. penilaian yang lebih berkesan dan komprehensif dapat dijalankan

Namun begitu wujud beberapa kelemahan dalam penerapan TQM ini di sekolah-
sekolah yang dikaji. Antara kelemahan yang timbul ialah
i. beban kerja yang bertambah kepada kakitangan sekolah pada sesuatu masa
ii. rasa tidak selamat akibat daripada perubahan yang berlaku
iii. kurang sokongan daripada pihak berkuasa tempatan dalam menjayakan sesuatu projek
iv. kesukaran melibatkan kesemua kakitangan dalam sesuatu projek yang dijalankan pada sesuatu masa

Kesimpulan;
Berdasarkan hasil penemuan kajian ini adalah dicadangkan supaya TQM dijalankan di sekolah-sekolah kerana kesan-kesan positif yang dihasilkan dapat meningkatkan kualiti pendidikan sesebuah sekolah. Walaupun wujud beberapa kesan kelemahan dalam kajian ini namun kesan-kesan positif adalah lebih dominan daripada kesan negatif yang ditunjukkan.
Dalam menjalankan TQM di sekolah, suatu aspek penting iaitu penglibatan yang menyeluruh semua golongan yang berkepentingan dalam semua aktiviti sekolah perlu dimaksimumkan bagi mendapat pulangan yang cemerlang. Peranan pengetua/guru besar sebagai contoh kepada kakitangan untuk menjalankan tugas dengan berkesan perlu diberi perhatian yang serius. Ini kerana pengetua/guru besar yang berkesan akan menjadi contoh teladan yang baik kepada semua pihak di sekolah. Kesemua aspek-aspek ini beserta usaha yang gigih akan dapat meningkatkan kualiti sesebuah sekolah yang seterusnya meningkatkan statusnya di mata masyarakat.

Monday, August 9, 2010

KENAPA MALAYSIA HARUS JADI PILIHAN PELAJAR INDONESIA

JAKARTA, 26 Julai (Bernama) -- Usaha Malaysia untuk muncul sebagai sebuahpusat kecemerlangan pendidikan bertaraf dunia di rantau ini boleh dikatakanmemasuki fasa yang lebih mencabar dalam mempromosi negara di bidang pendidikan. Ini khasnya kerana dalam satu dekad yang berikutnya, Malaysia mensasarkan menarik 200,000 pelajar asing menuntut di pelbagai institut pengajiantinggi awam (IPTA) dan institut pengajian tinggi swastanya (IPTS). Dinilai dari segi bilangan pelajar asing yang sudah mencapai lebih 80,000 sekarang, sasaran yang ingin dicapai itu nampak realistik, namun iabukanlah sesuatu yang harus dianggap mudah kerana Malaysia tentunya perluditampilkan dengan daya tarikan yang mampu mengatasi negara-negara saingan. Kenapa pelajar asing harus memilih Malaysia berbanding negara sendiri ataunegara lain yang juga menawarkan tempat di institusi pengajian tinggimasing-masing? Jawapan kepada persoalan ini, khususnya, berkaitan dengan kursus baru yang lebih sesuai dengan kehendak industri dan pasaran kerja serta kualitikursus. Usaha serius Malaysia untuk menarik lebih ramai pelajar asing dapat dilihatdengan pembukaan Pusat Promosi Pendidikan di Vietnam, China, Emiriah ArabBersatu dan Indonesia dan ia ternyata membawa hasil yang baik walaupun masih adapenambahbaikan yang perlu dari segi pendekatan promosi. Di Indonesia, promosi pendidikan giat dilakukan Pusat Promosi PendidikanMalaysia di Jakarta terutama dalam usaha memikat sebahagian daripadakira-kira lima juta pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) yang lulus setiap tahundi negara yang berpenduduk kira-kira 230 juta orang ini.

KEDUDUKAN SEMASA PENUNTUT ASING DI MALAYSIA
Buat masa ini sejumlah 9,812 pelajar Indonesia memilih Malaysia untuk melanjutkan pengajian di sejumlah 500 institusi pengajian tinggi termasuk beberapa kampus cawangan universiti antarabangsa ternama. Penuntut Indonesiamerupakan penuntut asing kedua teramai selepas penuntut dari Iran. Apakah kelebihan di Malaysia yang mampu menarik minat pelajar dari Indonesia? Duta Besar Malaysia ke Indonesia Datuk Syed Munshe Afdzaruddin Syed Hassanberkata antara yang menjadi tarikan ialah kualiti pendidikan tinggi di Malaysiayang berasaskan kepada pendidikan barat. Malaysia pada tahun lepas memeterai "Perjanjian Washington" bersama 12negara lain termasuk Amerika Syarikat dan Britain untuk menyeragamkan standardkualiti atau akreditasi pendidikan tinggi mereka. Selain itu, biaya hidup di Malaysia secara relatif adalah lebih kompetitifbagi pelajar Indonesia selain jarak yang dekat antara dua negara berjiran ini. Secara umumnya biaya hidup pelajar Indonesia di Malaysia ialah kira-kiraRM70,000 (Rp180 juta) untuk menamatkan kursus ijazah sarjana muda atau ijazahlanjutan termasuk sarjana dalam pentadbiran perniagaan (MBA). "Keuntungan tambahannya, selama tinggal di Malaysia, para pelajar juga berkesempatan menikmati perjalanan ke negara-negara tetangga kerana biayaperjalanan yang secara relatif adalah berpatutan," kata Syed Munshe Afzaruddin. Selain itu universiti di Malaysia juga mempunyai kerjasama denganpelbagai syarikat gergasi terutama syarikat telekomunikasi untukmemberikan pelbagai peluang pendedahan kepada para lulusan universiti.


BANYAK KELEBIHAN BELAJAR DI MALAYSIA
Prof Dr Mohd Zilal Hamzah yang menjadi Ketua Alumni pelajar Indonesia diMalaysia adalah antara mereka yang menikmati sendiri kemudahanyang ditawarkan oleh institusi pengajian di Malaysia daripada urusanizin belajar hinggalah kepada kemudahan kampus. "Di Malaysia, para profesor memberi tumpuan mendidik para mahasiswa, bukanmerangkap menjadi pegawai jabatan kerajaan atau ketua syarikat swasta sehinggamenghambat waktu belajar mahasiswa. "Pelbagai peluang juga lebih terbuka luas, seperti pengalaman saya selamabelajar di sana, saya berkesempatan menjelajah ke seluruh negara untuk programpersidangan bersama penyelia saya," katanya. Pameran yang diselenggarakan oleh Pusat Promosi Pendidikan Malaysia di Indonesia yang dijalankan pada musim ini turut diadakan di dua kota lain iaituBandung dan Palembang yang dijayakan 33 IPTA serta IPTS dan kampus cawanganuniversiti luar negara di Malaysia. Pada musim lalu, acara yang sama diadakan dengan jayanya di Medan, Sumatera Utara. Dalam acara promosi musim ini, antara institut pengajian tinggi yangmengambil bahagian ialah Universiti Malaya, Universiti Teknikal Melaka (UTEM),INTI International University, Berjaya University College of Hospitality danBostonweb College of Technology and Management. Universiti yang terlibat dalam pameran ini turut menyediakansekurang-kurangnya 600 biasiswa penuh untuk kursus ijazah sarjana muda, sarjanadan ijazah kedoktoran yang mencakupi biaya kuliah dan biaya hidup selamabelajar hingga tamat pengajian.

UNIVERSITI MALAYA JADI TARIKAN
Nor Azlina Abdullah dari Universiti Malaya berkata kampus UM menawarkanmutu pendidikan yang diakui Dinas Pendidikan Tinggi Indonesia, iaitu agensikerajaan yang mengawasi pendidikan tinggi di republik ini. Biaya hidup bagi pelajar Indonesia yang memilih UM juga, katanya, adalahdalam lingkungan yang berpatutan. "Selain itu kemudahan yang kami tawarkan lengkap seperti perpustakaan yangmenyediakan buku-buku yang diperlukan manakala kedai buku kampus turutmenawarkan harga jualan lebih murah," katanya. Kedudukan kampus induk UM di pusat bandar juga memudahkan mahasiswadari segi pengangkutan awam dan tempat tinggal. Nama UM yang terkenal lebih memudahkan promosi universiti tertua di Malaysia ini dan ia jelas dapat dilihat melalui kunjungan pelajar Indonesiake ruang pameran UM untuk mendapatkan maklumat. Sementara itu, Angga Ibnu Pratama, kaunselor Universiti Multimedia (MMU) diCyberjaya berkata kampus MMU mampu bersaing dengan universiti swasta pilihan diJakarta. "Di Jakarta kos sosial adalah tinggi sehingga biaya kuliah juga mudah meningkat disebabkan pelbagai keperluan tambahan seperti buku dan tugasanamali. "Tetapi di MMU biaya itu dalam sekitar Rp350 juta hingga selesaipengajian tanpa adanya kemungkinan peningkatan kerana kami menyediakanpelbagai kemudahan seperti perpustakaan dan teknologi, seperti penggunaane-book," katanya.

MALAYSIA PILIHAN RAMAI PELAJAR INDONESIA
Sementara itu, beberapa pelajar Indonesia yang berkunjung ke pameranpendidikan Malaysia yang berlangsung selama dua hari di Jakarta baru-baru inimenyatakan bahawa mereka menimbangkan Malaysia sebagai satu daripada destinasiuntuk melanjutkan pelajaran peringkat tinggi. Pelajar kelas tiga SMA 8 Jakarta, Aurum, 17, berkata beliau menimbangkan Malaysia atau negara jiran lain yang kualiti pendidikannya setanding. Buat masa ini, rancangan beliau ialah untuk melanjutkan pengajian sarjana muda di sebuah universiti awam di Jakarta, namun beliau amat berkeyakinanbahawa lulusan luar negeri, termasuk dari IPT Malaysia, lebih diiktiraf diIndonesia dan boleh meningkatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Rakannya, Astrid, juga masih belum menetapkan pendirian sama ada mahu belajar di Malaysia, tetapi pelajar berusia 16 tahun ini berkata beliautertarik belajar di Malaysia kerana penggunaan bahasa Inggeris di dalamkuliahnya selaras dengan keperluan global masa kini. Bagi seorang lagi pelajar M.Hafiz, yang baru sahaja lulus dari SMA IslamNurul Fikri Boarding School, lain pula pandangannya tentang pendidikan diMalaysia. Beliau menyatakan sangat tertarik belajar di Malaysia kerana persamaan budaya hidup di negara tetangga Indonesia itu. "Di Malaysia, saya tidak akan kesulitan menyesuaikan diri. Apalagi ada saudara di sana yang mencadangkan saya masuk ke salah satu universiti,"katanya. Rakannya Ahmad Shifauka, turut berkongsi pandangan beliau tetapi tarikanbeliau adalah dari segi kursus yang ditawarkan oleh IPT Malaysia. "Saya mendapatkan maklumat untuk belajar di UM, untuk mengambil jurusan mikrobiologi. Jurusan ini yang saya inginkan, tapi jarang ada di Indonesia,"katanya.

PROMOSI PENDIDIKAN PENTING
Apa yang boleh dipelajari daripada penganjuran acara promosi pendidikanMalaysia di Indonesia setakat ini ialah bagaimana membina keyakinan pelajar danibu bapa mereka terhadap kelebihan Malaysia sebagai destinasi pilihan untukpendidikan tinggi. Selain kualiti kursus yang setanding di peringkat antarabangsa, kospendidikan lebih kompetitif, kursus-kursus penting bagi keperluan bidangpekerjaan tetapi jarang didapati di Indonesia serta persamaan budaya hidupmerupakan kelebihan pada IPTA dan IPTS Malaysia untuk menarik pelaja.) asing. (Laporan tambahan oleh Ndari Rumiwidyawati) -- BERNAMA AFY PR RON

Saturday, May 29, 2010

KEYAKINAN JAYAKAN WAWASAN 2020

KENYATAAN Perdana Menteri kemungkinan usaha Malaysia menjadi negara maju menjelang 2020 terjejas perlu diterima dengan perasaan yang tenang.Kita cuma memerlukan kira-kira 12 tahun sahaja lagi untuk mencapai Wawasan 2020. Sudah hampir 18 tahun kita menanam tekad untuk menjadi warganegara maju sejak misi dasar negara ini mula digerakkan pada tahun 1991.Impian kita mungkin dijejaskan oleh faktor peningkatan harga minyak dan bahan binaan yang keterlaluan.Penanda aras untuk mencapai negara maju ialah pertumbuhan negara harus berada pada kadar enam peratus setahun secara berterusan. Dengan kedudukan harga minyak dan bahan binaan yang mahal, projek pembangunan yang kerajaan rancang terpaksa dikaji semula dan ditangguh sementara waktu.Dalam sifir ekonomi paling mudah, kurangnya projek pembangunan maka kuranglah kadar pertumbuhan tahunan.Negara seluruh dunia sedang menghadapi masalah akibat kenaikan harga minyak. Kerajaan terus mencari jalan supaya dalam menuju tahun 2020, kita tidak harus mengorbankan hak asasi rakyat sekarang.Masalah kenaikan harga barangan akibat inflasi harus ditangani juga oleh kerajaan sekarang. Kemakmuran dan kesejahteraan hidup rakyat perlu diberi perhatian. Hal ini bukan bermakna projek pembangunan untuk menggambarkan Malaysia sebagai negara maju tidak penting, tetapi pada masa ini keutamaan adalah membantu kehidupan rakyat.Apa yang penting sekarang ialah rakyat perlu bersama-sama kerajaan untuk memastikan kedudukan politik, ekonomi dan sosial berada dalam keadaan aman, stabil dan selamat.Di samping itu, kita meminta pemikir-pemikir negara supaya mengeluarkan idea-idea bagi membawa kita keluar segera daripada kemelut yang mengancam ekonomi dunia sekarang.Rakyat akan sentiasa menyokong usaha-usaha kerajaan yang dapat meringankan kepayahan hidup mereka.Barangkali kita terpaksa melawan arus ekonomi dunia, asalkan dapat merancakkan pertumbuhan dalaman.Kita ada pengalaman menghadapi masalah kenaikan harga minyak dan bahan binaan pada masa lalu. Walaupun keadaan tidak sama seperti sekarang sekurang-kurangnya kita boleh mengguna formula lalu yang diubah suai mengikut keadaan semasa.Wawasan 2020 adalah satu misi negara. Ia tidak boleh disamakan dengan Dasar Ekonomi Baru yang matlamatnya cukup besar untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat berbilang kaum.Walaupun pelaksanaan DEB telah tamat tempohnya pada 1991, tetapi semangatnya masih membara dalam dasar-dasar kerajaan.Sebab itu, kita berharap matlamat Wawasan 2020 untuk menjadikan Malaysia sebagai negara maju tidak akan 'dipadamkan' oleh masalah harga minyak dan bahan binaan. Malaysia sudah membuktikan slogan 'Malaysia Boleh' dalam pelbagai bidang, jadi kuatkan keyakinan bahawa kita juga boleh mencapai Wawasan 2020. (Source : Utusan Malaysia)

UTAMA SEMINAR WAWASAN 2020 GURU-GURU DAERAH KUALA PILAH/JELEBU

UCAPAN OLEH: DATO SRI MOHD NAJIB TUN ABD. RAZAK
( MENTERI PENDIDIKAN )
UPACARA: UTAMA SEMINAR WAWASAN 2020 GURU-GURU DAERAH KUALA PILAH/JELEBU
TEMPAT: DEWAN BARU MAJLIS DAERAH KUALA PILAH JALAN BUKIT, NEGERI SEMBILAN
TARIKH: 29 AUG 1998
MASA: 2.00 P.M - 4.00 P.M
BERTAJUK

"AGENDA PENDIDIKAN NEGARA KINI DAN CABARAN AKAN DATANG" (SALUTATIONS)

CABARAN SEJAGAT PADA ABAD KE-21 NANTI JELAS MEMPERLIHATKAN CIRI-CIRI :
1. KECENDERUNGAN NEGARA MAJU TERUTAMA BARAT YANG GHAIRAH MELAKUKAN PERCUBAAN PENJAJAHAN SEMULA (RECOLONIALIZATION) KE ATAS NEGARA-NEGARA LEMAH DALAM BENTUK YANG BERBAGAI SEPERTI EKONOMI, KEBUDAYAAN, PEMIKIRAN DAN POLITIK.
2. KESERAKAHAN DAN KEGELINJANGAN WARGA DUNIA YANG SEMAKIN TERHIMPIT KESAN DARI ANCAMAN PASARAN TERBUKA MENYEBABKAN USAHA MEMPERTAHANKAN DAN MEMENUHI KEPERLUAN SERTA KEHENDAK MASING-MASING TANPA MENGAMBILKIRA PERASAAN DAN KEPENTINGAN ORANG LAIN.
3. MELUASNYA FAHAMAN GLOBAL VILLAGE YAKNI DUNIA MENGALAMI KERUNTUHAN SEMPADAN GEOPOLITIK YANG TERAKIBAT DARI JARINGAN KOMUNIKASI DAN PERDAGANGAN ANTARA BENUA YANG MERENTASI PERBEZAAN IDEOLOGI DAN BUDAYA YANG BAKAL MEMBERI IMPLIKASI KEPADA TERJEJASNYA KEPENTINGAN SETEMPAT.
4. KEPANTASAN PERKEMBAGAN ILMU DAN MAKLUMAT YANG MEMBAWA KEPADA PENCIPTAAN TEKNOLOGI CANGGIH DALAM BIDANG PENCARIAN DAN PENGKAYAAN ILMU, PENEROKAAN DAN PENYEBARAN MAKLUMAT, PERHUBUNGAN, PERDAGANGAN, PEMBUATAN BARANGAN DAN PENGURUSAN.
5. PENEMUAN ILMU DAN MAKLUMAT BARU AKAN MENCETUSKAN TEKNOLOGI BARU DAN NATIJAHNYA ADALAH PERUBAHAN KEPADA CARA DAN GAYA HIDUP MANUSIA DI DUNIA.
6. JURANG KEMISKINAN, KEMUNDURAN DANKEMELARATAN ANTARA NEGARA YANG MISKIN DAN KAYA SEMAKIN MELUAS. INI MENJADI SEBAB UNTUK NEGARA KAYA TERUS MENGGENGGAM HASIL TEKNOLOGI CANGGIH DARI MELIMPAH KEPADA NEGARA MUNDUR. SITUASI INI TERUS DIMANIPULASI SEPENUHNYA OLEH MEREKA UNTUK TERUS MENGEKALKAN DOMINASI SOSIOPOLITIK DAN SOSIOEKONOMI NEGARA-NEGARA KAYA DAN NEGARA MAJU. KEMUNDURAN DAN KEMISKINAN YANG BERTERUSAN DI NEGARA MUNDUR TERUS DIEKSPLOITASI SEHINGGA MEREKA TIDAK LAGI BERUPAYA UNTUK BANGUN SEBALIKNYA TERPAKSA KEKAL BERGANTUNG PADA NEGARA KAYA.
TUAN-TUAN DAN PUAN-PUAN,
MALAYSIA SEBAGAI SEBUAH NEGARA MERDEKA TELAH CUBA KELUAR DARI KONGKONGAN DAN BELENGGU DI ATAS. ATAS WAWASAN YANG TERCETUS DARI PEMIKIRAN YAB. PERDANA MENTERI TERNYATA WAWASAN 2020 TELAH BERJAYA MENAMPAKKAN NATIJAH YANG SUNGGUH LUAR BIASA. KITA TELAH MELIHAT KEMUNCULAN CIRI-CIRI UNTUK MENJADI SEBUAH NEGARA MAJU MENJELANG ABAD 21. BERPANDUKAN SEMANGAT DASAR EKONOMI BARU KITA MENAPAK LANGKAH DEMI LANGKAH KE HADAPAN. PERPADUAN ANTARA KAUM DIPERKUKUHKAN, JURANG PENDAPATAN DAN KEKAYAAN ANTARA KAUM DIRAPATKAN, PROSES MENYUSUN MASYARAKAT BERJALAN LANCAR SERTA KESTABILAN POLITIK KIAN KUKUH DAN MANTAP.
TUAN-TUAN DAN PUAN-PUAN,
PERSIAPAN UNTUK MENJADI SEBUAH NEGARA MAJU MENJELANG TAHUN 2020 SEBENARNYA AMAT BERKAIT RAPAT DENGAN FUNGSI DAN TUGAS KITA DI BIDANG PENDIDIKAN. OLEH YANG DEMIKIAN YAB. PERDANA MENTERI PERNAH MENGUNGKAPKAN :
"DALAM USAHA KITA UNTUK MAJU, TIDAK ADA YANG LEBIH PENTING DARIPADA PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA".
OLEH ITU USAHA MEMBANGUNKAN SUMBER MANUSIA ADALAH TANGGUNGJAWAB TERUS KITA WARGA PENDIDIK. DENGAN LAIN PERKATAAN, MENDIDIK MANUSIA SELARAS DENGAN FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA MESTILAH BERSIFAT BERSEPADU DAN MENYELURUH KE ARAH MEWUJUDKAN INSAN YANG SEIMBANG DAN HARMONIS DARI SEGI INTELEK, ROHANI, EMOSI DAN JASMANI BERDASARKAN KEPERCAYAAN DAN KEPATUHAN KEPADA TUHAN. SUDAH PASTI MATLAMAT AKHIRNYA UNTUK MELAHIRKAN BANGSA YANG BERILMU, BERKETRAMPILAN, BERAKHLAK MULIA, BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENYUMBANG KEPADA KEHARMONIAN SERTA KEMAKMURAN NEGARA.
TUAN-TUAN DAN PUAN-PUAN,
BAGAIMANAKAH RUPA WARGANEGARA MALAYSIA DI ABAD KE-21 YANG BAKAL KITA LAHIRKAN KELAK. PASTINYA MEREKA INI ADALAH HASIL DARI ACUAN YANG SAMA-SAMA KITA BENTUK SEKARANG. HASIL DARI USAHA KITA SEKARANG. HASIL DARI FALSAFAH, STRATEGI, TEKNIK DAN PROGRAM DALAM SISTEM YANG SAMA-SAMA KITA LAKSANAKAN. SAYA MENGHARAPKAN MEREKA INI NANTI HARUS MEMILIKI CIRI-CIRI KECEMERLANGAN SEPERTI BERIKUT :
MANUSIA BERILMU DAN BERMAKLUMAT, SERBA TAHU DAN SENTIASA MENGAMBIL TAHU SEGALA PERKEMBANGAN DALAM WILAYAH PENGARUHNYA. DENGAN ILMU DAN MAKLUMAT INILAH MEREKA MENCURAH BAKTI DAN KHIDMAT UNTUK KEBAJIKAN MASYARAKAT SEKITAR.
MANUSIA BERFIKIRAN TAJAM DAN STRATEGIK YANG BERUPAYA MENJANA ILMU DAN MAKLUMAT SETERUSNYA MAMPU MENGANALISIS DAN MENCERNA ILMU BAGI MENANGANI KEPERLUAN UMAT SECARA PANTAS DAN BERKESAN.
MANUSIA IMAGINATIF, KREATIF DAN INOVATIF. YAKNI MANUSIA YANG MAMPU MERAMAL PERUBAHAN-PERUBAHAN YANG BAKAL BERLAKU SERTA DAPAT MENJANGKA KEPERLUAN-KEPERLUAN BARU, IDEA BARU SERTA MENCIPTA TEKNOLOGI BARU BAGI MENANGANI PERUBAHAN TERSEBUT.
MANUSIA BERTANGGUNGJAWAB IAITU WARGA YANG BERANI MEMBUAT KEPUTUSAN, MERANCANG DAN MELAKSANAKAN SESUATU KEPUTUSAN SERTA SANGGUP MENERIMA RISIKONYA. MAKSUDNYA MANUSIA JENIS INI TIDAK MENYERAHKAN PERTANGGUNGJAWABAN YANG TELAH DILETAK DI PIHAK MEREKA KEPADA PIHAK ATASAN.
MANUSIA YANG SARAT DENGAN NILAI PATRIOTISME, MEMBELA KEBENARAN, KEADILAN SOSIAL DAN SENTIASA MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN UMUM LEBIH DARI KEPENTINGAN DIRI. WARGA YANG ARIF TERHADAP PERJALANAN SEJARAH BANGSANYA, PEKA KEPADA REALITI SOSIOEKONOMI RAKYAT YANG MAJMUK DAN MENJUNJUNG KERUKUNAN HIDUP BERMASYARAKAT DAN KEMUAFAKATAN.
PALING PENTING IALAH MANUSIA YANG BERAGAMA DAN BERMORAL. MANUSIA YANG MEMPUNYAI AKHLAK YANG MULIA DAN HARGA DIRI. KEHIDUPAN MEREKA DITUNJANGI OLEH NILAI-NILAI MURNI. TAHU DAN SEDAR HUBUNGANNYA DENGAN TUHAN PENCIPTANYA SERTA ALAM LINGKUNGANNYA. DENGAN INI, MANUSIA YANG BAKAL DILAHIRKAN NANTI TAHU PERANANNYA SEBAGAI PEMBAWA OBOR KESEJAHTERAAN KEPADA ALAM DAN SEISINYA.
AGENDA PENDIDIKAN NEGARA KINI
TUAN-TUAN DAN PUAN-PUAN,
BERDASARKAN KEPADA CABARAN GLOBAL YANG SEDANG MENANTI, HARAPAN DAN CITA-CITA MELAHIRKAN MANUSIA YANG SEIMBANG, BERKETRAMPILAN, BERAKHLAK MAKA BEBERAPA AGENDA PENDIDIKAN TELAH DAN SEDANG DILAKSANAKAN SEKARANG.
AGENDA 1 : MELAKSANAKAN REFORMASI PENDIDIKAN TANPA MENGORBANKAN FALSAFAH PENDIDIKAN SEBAGAI TERASNYA. REFORMASI AMAT DIPERLUKAN DEMI MENYESUAIKAN BEBERAPA PERKARA POKOK DALAM PENDIDIKAN DENGAN PERUBAHAN MASA. CONTOHNYA SEPERTI AKTA PENDIDIKAN, AKTA IPTS, AUKU, L.A.N. DAN LAIN-LAIN SESUAI DENGAN TUNTUTAN ZAMAN.
AGENDA 2 : MENINGKATKAN KUALITI KEPIMPINAN DI SEMUA PERINGKAT DALAM SELURUH STRUKTUR DI BIDANG PENDIDIKAN. IA BERMULA DARI PEMIMPIN DI PERINGKAT KEMENTERIAN, JABATAN PENDIDIKAN NEGERI, PPD DAN DI SEKOLAH. KUALITI KEPIMPINAN YANG CEMERLANG BAKAL MELAHIRKAN PENGURUS YANG CEMERLANG. GURU YANG CEMERLANG, PENGETUA YANG CEMERLANG, PPD YANG CEMERLANG ADALAH KERANA MEREKA MEMPUNYAI KUALITI KEPIMPINAN YANG CEMERLANG. ANTARA CIRI-CIRI KEPIMPINAN YANG BERKUALITI TERMASUKLAH :


A) MENGHAYATI NILAI-NILAI MURNI.
(BERTANGGUNGJAWAB, AMANAH, JUJUR, BEKERJA KUAT, BERANI, BERTIMBANG RASA, BERTOLAK ANSUR, MENEPATI JANJI DAN LAIN-LAIN)
B) BERPENGETAHUAN LUAS DALAM BIDANG TUGASNYA.
C) PENUH KEYAKINAN DAN PERCAYA PADA DIRI SENDIRI.
D) MEMILIKI DAYA KERJA DAN SEMANGAT YANG BESAR.
E) MENGETAHUI DENGAN JELAS OBJEKTIF YANG HENDAK DICAPAI.
F) ADIL DALAM MEMPERLAKUKAN PEKERJA BAWAHAN ATAS DASAR KEMAMPUAN DAN KEBOLEHAN BEKERJA.
G) MENGUASAI PRINSIP-PRINSIP PERHUBUNGAN MANUSIA. PEMIMPIN YANG MEMUSATKAN KEPADA PEMBINAAN PASUKAN KERJA, MEMUPUK HUBUNGAN ERAT DAN HARMONI DALAM KEPIMPINAN.
H) MENGUASAI TEKNIK-TEKNIK BERKOMUNIKASI.
I) DAPAT DAN MAMPU BERTINDAK SEBAGAI PENASIHAT.
AGENDA 3 :MEMPERKEMASKAN LAGI KAEDAH-KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG BERKESAN DARI PERINGKAT PRA SEKOLAH, RENDAH DAN MENENGAH. SEBAGAI CONTOH, KAEDAH PENDIDIKAN ISLAM DI SEKOLAH-SEKOLAH SEDANG DIPERBAIKI SUPAYA LEBIH BERKESAN, MUDAH DIFAHAMI, SENANG DITERIMA DAN MENARIK UNTUK DIHAYATI. SATU PENDEKATAN PENGAJARAN YANG LEBIH MENARIK DAN TIDAK MENJEMUKAN SEDANG DISIAPKAN. KITA PERCAYA DENGAN PENDEKATAN INI NANTI AKAN DAPAT MELAHIRKAN MANUSIA YANG BENAR-BENAR MEMAHAMI ILMU AGAMA DAN MENGAMALKANNYA SEBAGAI INSAN YANG BERAKHLAK MULIA.
AGENDA 4 : MERAPATKAN JURANG PENCAPAIAN DAN PELUANG PENDIDIKAN DI ANTARA KAWASAN BANDAR DAN LUAR BANDAR. INI DAPAT DILIHAT DARIPADA USAH GIGIH MENEMPATKAN GURU-GURU YANG BERKELAYAKAN KE LUAR BANDAR, PERUNTUKAN PEMBANGUNAN SEKOLAH, KOMPUTER PENDIDIKAN DI LUAR BANDAR, PROGRAM GERAK GEMPUR MATEMATIK DAN LAIN-LAIN. INI AKAN LEBIH MEMBERI MAKNA KEPADA KONSEP PENDEMOKRASIAN PENDIDIKAN YANG DIPERJUANGKAN.
AGENDA 5 : USAHA MEMANTAPKAN KESELURUHAN SISTEM PENDIDIKAN DARI PERINGKAT RENDAH, MENENGAH DAN PENDIDIKAN TINGGI. ANTARA LANGKAH-LANGKAH MEMANTAPKAN SISTEM PERSEKOLAHAN :


A) MENGGUBAL AKTA PENDIDIKAN 1996.
B) MENGADAKAN GARIS PANDUAN PERLAKSANAAN PRA SEKOLAH.
C) PENSTRUKTURAN SEMULA SISTEM PRASEKOLAH.
D) MEMANTAPKAN SISTEM PENILAIAN SEPERTI MEMPERKENALKANN SISTEM SIJIL TERBUKA SPM.
AGENDA 6 : SEKOLAH SEBAGAI PUSAT KECEMERLANGAN PENDIDIKAN DAN PERMUAFAKATAN. AGENDA INI AKAN DAPAT DICAPAI SEKIRANYA WUJUD PERMUAFAKATAN SEMUA PIHAK. KECEMERLANGAN ANAK-ANAK ADALAH TANGGUNGJAWAB SEMUA PIHAK. IA ADALAH TANGGUNGJAWAB PENGETUA, GURU-GURU, IBU BAPA, PEMIMPIN MASYARAKAT, PIBG DAN MASYARAKAT KESELURUHANNYA. KECEMERLANGAN YANG DIMAKSUDKAN BUKAN SAHAJA MENCAPAI 100% DALAM UPSR, PMR, SPM ATAU STPM; BAHKAN YANG LEBIH PENTING IALAH KECEMERLANGAN SAHSIAH DAN AKHLAK YANG MULIA.

AGENDA 7 : MENYAHUT CABARAN UNTUK MEWUJUDKAN SEKOLAH BESTARI (SMART SCHOOL) DALAM SALAH SATU DARI FLAGSHIP KORIDOR RAYA MULTIMEDIA. BAGI MEREALISASIKAN PROJEK INI, KEMENTERIAN TELAH MELATIH HAMPIR 500 ORANG GURU YANG MEMPUNYAI KEMAHIRAN MENGENDALIKAN SEKOLAH BESTARI PADA TAHUN 1998. INSYA-ALLAH, JUMLAH INI AKAN MENINGKAT KEPADA 5,000 ORANG PADA TAHUN 1999. KITA MERANCANG UNTUK MEMULAKAN DENGAN 81 BUAH SEKOLAH BESTARI DI SELURUH NEGARA PADA TAHUN HADAPAN DI SAMPING DUA BUAH SEKOLAH BESTARI CONTOH.
AGENDA 8 : BERUSAHA MENGELUARKAN BILANGAN PELAJAR YANG BERKEMAHIRAN SEPERTI YANG DIPERLUKAN OLEH PASARAN BURUH NEGARA. OLEH
ITU, PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN YANG ADA PERLU DISELARASKAN DAN MEMPUNYAI KUALITI TERKINI AGAR DAPAT MEMENUHI PERMINTAAN BURUH
MAHIR SESUAI DENGAN TUNTUTAN ZAMAN. CONTOHNYA KORIDOR RAYA MULTIMEDIA MEMERLUKAN PEKERJA MAHIR DALAM BIDANG TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN MULTIMEDIA.
AGENDA 9 : PENDEKATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL YANG MENARIK LAGI BERKESAN BAGI MENGATASI MASALAH KERUNTUHAN MORAL DAN AKHLAK YANG DIHADAPI OLEH GENERASI MASA DEPAN.
PENUTUP
TUAN-TUAN DAN PUAN-PUAN,
DEMIKIANLAH BEBERAPA CABARAN YANG BAKAL KITA HADAPI MENJELANG ABAD KE-21 NANTI. KITA BERDOA MUDAH-MUDAHAN GERHANA DAN KEGAWATAN EKONOMI YANG SEDANG MELANDA KITA AKAN SEGERA PULIH BAGI KITA TERUSKAN AGENDA PENDIDIKAN KITA YANG TELAH PUN DILAKSANAKAN PERINGKAT DEMI PERINGKAT.
AKHIR SEKALI KITA HARUS MELETAKKAN FUNGSI DAN IMEJ KEMENTERIAN PENDIDIKAN YANG UNGGUL INI SETIMPAL DENGAN AMANAH DAN TANGGUNGJAWAB YANG DIBERIKAN KEPADA KITA SEMUA. SERING SAYA TEKANKAN BAHAWA PENDEKATAN KEPADA PENYELESAIAN SETIAP ISU DAN MASALAH YANG TIMBUL HARUSLAH DENGAN SEMANGAT PERMUAFAKATAN YANG SEBAIK-BAIKNYA. KEKUATAN DAN KEUPAYAAN INI ADALAH BERGANTUNG KEPADA PERPADUAN YANG KUKUH DI KALANGAN WARGA
PENDIDIK DAN PEMIMPIN MASYARAKAT DALAM MENANGANI MASALAH YANG DIHADAPI.
SEKIAN, TERIMA KASIH.

SEMINAR MENANGANI CABARAN WAWASAN 2020: KE ARAH PEMBENTUKAN PARADIGMA BARU PERKHIDMATAN AWAM (PM OFF THE CUFF)

Date: 08-02-1994
Speaker: DATO' SERI DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD

UCAPAN OLEH: DATO' SERI DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD
( PERDANA MENTERI )
UPACARA: SEMINAR MENANGANI CABARAN WAWASAN 2020: KE ARAH PEMBENTUKAN PARADIGMA BARU PERKHIDMATAN AWAM (PM OFF THE CUFF)
TEMPAT: PUSAT DAGANGAN DUNIA PUTRA, (PWTC) KUALA LUMPUR
TARIKH: 08 FEB 1994
MASA:

Saya mengucapkan terima kasih kepada INTAN kerana
menjemput saya untuk menyampaikan pandangan saya kepada
peserta-peserta seminar yang terdiri daripada
Pegawai-pegawai Tinggi Perkhidmatan Awam pada hari ini.
2. Sepertimana yang diketahui kita telah pun
mengenengahkan Wawasan 2020 sebagai satu arah yang dituju,
sebagai dorongan bagi pembentukan mental, sebagai falsafah
pembangunan, sebagai asas perancangan dan sebagai panduan
prilaku kita, bagi menentukan kita akan menjadi sebuah
negara yang benar-benar maju dan dihormati. Dengan
ringkasnya Wawasan 2020 adalah asas kepada pembentukan
budaya bangsa yang berupaya menangani perubahan dan cabaran
serta mempelopori perubahan dan kemajuan.
3. Untuk membentuk sebuah negara maju, pemimpin-pemimpin
dan pentadbir serta semua lapisan masyarakat perlu berupaya
membezakan antara nilai yang baik dan yang buruk bagi kita.
Apa yang datang dari negara maju tidak semestinya sesuai
untuk kita. Banyak daripada nilai-nilai lama dan tradisi
bangsa kita seperti perhubungan kekeluargaan, semangat
bantu-membantu dan sifat hormat-menghormati masih relevan
dan baik untuk masa depan kita.
4. Kita perlulah berupaya menggabungkan nilai baik dan
positif daripada tradisi kita dengan nilai moden yang sesuai
dengan kemajuan kita di samping tidak bercanggah bahkan
dituntut oleh agama kita.
5. Sejarah tamadun manusia menunjukkan bahawa kemajuan
bangsa dan negara dipengaruhi oleh banyak faktor. Di antara
yang penting ialah: kepimpinan yang baik yang dibantu oleh
penasihat-penasihat dan pegawai-pegawai yang mempunyai
sifat-sifat yang sesuai dengan pembangunan negara. Sesuatu
tamadun tidak akan bertahan lama sekiranya pemimpin-
pemimpin, penasihat-penasihat, pentadbir-pentadbir dan
seluruh masyarakat tidak dapat bekerjasama, tidak mempunyai
penyatuan pemikiran dan tidak berjuang untuk menegakkan
keutuhan tamadun tersebut.
6. Sebagai penjawat jawatan-jawatan awam tuan-tuan dan
puan-puan merupakan satu komponen penting untuk menentukan
wawasan kita dicapai di tahap ataupun yang melebihi daripada
matlamat yang kita gariskan. Sebagai penjawat jawatan awam
tuan-tuan dan puan-puan merupakan faktor penting dalam
memberi nasihat, merancang dan melaksanakan matlamat
pembangunan yang telah kita bentuk. Walaupun dipisah
daripada kepimpinan politik daripada segi organisasi,
pegawai-pegawai awam perlu berpegang kepada prinsip dan
matlamat yang sama dengan kepimpinan semasa.
7. Sebagai pasukan yang berpengalaman dalam kerajaan,
pegawai awam mestilah berupaya memberi nasihat yang bernas,
berani menegakkan kebenaran dan sanggup bekerja lebih keras.
Nasihat yang baik hanya datang daripada pegawai yang
progresif, berpengetahuan tinggi, bersemangat dan bersifat
positif terhadap segala cabaran.
8. Malaysia adalah sebuah negara dagangan atau `trading
nation'. Kita tidak mungkin mencapai tahap pembangunan
sekarang jika tidak kerana kita cekap berdagang. Pasaran
tempatan adalah terlalu kecil untuk pembangunan yang kita
cita-citakan.
9. Negara dagangan perlu bersaing atau `compete' dalam
pasaran dunia. Jika kita tidak cekap dan pintar tidak
mungkin kita dapat bersaing dengan jayanya. Kecekapan dan
kepintaran bukan sahaja diperlukan oleh swasta tetapi oleh
pentadbir dan pentadbiran juga. Jika pentadbir tidak cekap
kos pengeluaran semua barangan kita akan meningkat. Betapa
tidak? Satu daripada pengawal kos ialah kepantasan
mengeluarkan barangan atau khidmat. Pentadbiran yang tidak
cekap dan tidak pintar akan melambat dan menghalang
pengeluaran barangan atau pemberian khidmat. Dan kelewatan
akan menaikkan kos.
10. Jika pentadbir bersikap negatif, maka idea baru tidak
akan mendapat layanan. Ini sudah tentu akan membekukan
proses pembangunan kerana idea-idea baru dicipta sepanjang
masa dalam perusahaan dan perniagaan oleh pihak swasta.
Demikian juga dengan pentadbiran. Cara-cara baru
diperkenalkan hampir setiap hari. Jika semuanya ditolak
atau masa yang panjang diguna untuk menilai dan menerima
sesuatu idea baru, maka kos pentadbiran dan dengan itu kos
pengeluaran akan meningkat dan kita akan hilang daya saing
kita.
11. Di zaman dahulu pentadbir hanya menjalankan tugas
yang ditetapkan baginya. Kebanyakan kerja adalah 'routine'
yang berulang-ulang. Apa yang menyusul atau menjadi
hasil kerja tidak mengapa. Yang relevan ialah `so much work
has been done in so much time for so much pay'. Apabila
sampai masanya pentadbir akan bersara. Tidak ada penyertaan
secara sedar oleh pihak pentadbir dalam kejayaan negara.
12. Hari ini keadaan sudah berubah. Pentadbir perlu tahu
bahagian yang dimainkan olehnya dalam produk yang dihasilkan
oleh Negara. Nilai produk itu, sama ada kepada Kerajaan
atau swasta, perlu diketahui dan dengan pengetahuan itu
pentadbir bertanggungjawab untuk mengurangkan kos dan
meningkatkan kualiti barangan yang dikeluarkan. Menyusuli
sumbangannya kepada produk ialah sumbangannya kepada
kemakmuran negara. Sudah tentu jika sumbangannya membantu
kemakmuran negara ia sebenarnya membantu diri sendiri. Oleh
itu pandangan seseorang pentadbir di zaman ini tidak terhad
kepada tugas yang sedikit yang didepannya. Tugasnya sudah
menjadi lebih luas dan meliputi akhirnya maju-mundur
negaranya.
13. Zaman pendapat bahawa kos pentadbiran tidak ada kena-
mengena dengan kos produk oleh swasta dan seterusnya kos
sara hidup rakyat sudah berakhir. Menaikkan cukai bukan
caranya untuk membiayai pentadbiran. Sebaliknya cukai harus
diturunkan supaya kos juga menurun untuk membolehkan segala
produk lebih berdaya saing dan laris. Daripada peningkatan
jumlah produk yang dipasar, kita berharap akan dapat
menaikkan jumlah cukai untuk membiayai pentadbiran. Justeru
itu, pentadbir yang cekap dan dapat menyumbang kepada
pengurangan kos sebenarnya menyumbang kepada kemewahan
negara dan hidupnya sendiri.
14. Jika kita sudah faham dan terima hakikat ini,
maka mudahlah kita memperluas paradigma kita. Tidak lagi
akan kita percaya bahawa bukan sahaja kebolehan kita sendiri
terhad tetapi kemampuan negara kita juga terhad. Tidak lagi
akan kita fikir bahawa menjadikan negara kita negara maju
atau `developed nation' adalah mustahil. Sebenarnya kita
mampu dan negara juga mampu. Ada negara Eropah yang sudah
maju yang tidak lebih besar daripada segi kawasan atau
penduduk atau sumber alam dari Malaysia. Rakyat mereka juga
bukan lebih pandai atau mempunyai kualiti yang terhad kepada
mereka sahaja. Segala-gala yang ada pada mereka ada pada
kita. Hanya kita tidak membangunkan kualiti ini atau
menggunakannya dengan sepenuh.
15. Manusia adalah `a creature of habit' iaitu manusia
dikuasai oleh tabii mereka. Tabiat bukan sesuatu yang
semula jadi. Ia adalah sesuatu yang dicipta dan dipupuk
oleh individu atau masyarakat. Ia menjadi sebahagian
daripada budaya masyarakat atau bangsa itu.
16. Tidak ada sesuatu yang mempengaruhi pencapaian sesuatu
masyarakat lebih daripada budaya masyarakat itu. Demikian
juga dengan individu. Faktor sumber alam, iklim dan alam
sekitar mempunyai kesan terhadap maju mundurnya sesuatu
masyarakat tetapi tidak seperti budaya. Bahkan budaya boleh
mengatasi kebaikan atau keburukan faktor-faktor lain. Sebab
itu daripada kumpulan ethnik yang sama, ada kelompok yang
berjaya dan ada yang mundur. Dan negara yang kaya sumber
alamnya boleh menjadi mundur dan sebaliknya yang kekurangan
sumber alam boleh menjadi maju. Faktor yang memainkan
peranan utama ialah budaya.
17. Budaya kerap terbentuk tanpa apa-apa usaha oleh
seseorang individu atau sesuatu masyarakat atau bangsa.
Tetapi budaya boleh juga dibentuk dan dipupuk secara
sengaja. Budaya boleh diperbaiki supaya ia dapat
menghapuskan unsur-unsur yang buruk dan mengembangkan unsur-
unsur yang baik. Dalam usaha pembentukan budaya inilah
paradigma memainkan peranan yang amat penting.
18. Jika seseorang individu atau bangsa mempunyai
kepercayaan bahawa kebolehannya adalah terhad, bahawa ia
tidak boleh meningkat atau memperluaskan lagi kemampuannya,
maka sudah tentu ia tidak mungkin membuat sesuatu yang di
luar daripada paradigmanya. Soalnya ialah apakah paradigma
yang diakui olehnya benar-benar paradigma baginya atau
bangsanya atau apakah ini hanya satu persepsi sahaja?
19. Demikian di zaman penjajah pemikiran bangsa yang
dijajah terkongkong sehingga mereka percaya bahawa mereka
tidak mampu mentadbir negara mereka sendiri. Sesuatu
peristiwa atau seseorang individu diperlukan untuk memecah
tembok paradigma ini untuk meyakinkan bangsa itu bahawa
mereka mampu dan boleh. Dengan perubahan pemikiran ini maka
kemerdekaan dapat dituntut dan dicapai.
20. Biasanya masa yang panjang diperlukan untuk penerimaan
perluasan paradigma ini. Setelah perluasan paradigma ini
diterima, maka barulah pemikiran berubah. Secara langsung
ia menolong menyediakan sifat-sifat yang diperlukan untuk
tugas, tanggungjawab dan peranan yang akan dimainkan dalam
arena yang lebih luas dan lebih mencabar hasil perubahan
batasan paradigma yang lama.
21. Di zaman penjajahan, kepercayaan disemai bahawa
peranan jajahan takluk ialah mengeluarkan bahan mentah yang
mesti dieksport ke negara metropolitan untuk diproses.
Pemerosesan ini digambarkan sebagai begitu canggih dan
kompleks sehingga ianya tidak mungkin dibuat oleh penduduk
di negeri yang dijajah. Dan pendapat ini diterima dan
menjadi paradigma bukan sahaja oleh mereka yang dijajah
tetapi penjajah juga. Sementara kemerdekaan dapat dicapai,
paradigma ini masih dapat menyekat kemajuan negara yang
telah dibebaskan. Secara tidak langsung negara yang telah
merdeka ini kekal sebagai 'colony' kepada penjajah dahulu.
Dan selagi paradigma ini tidak dapat ditembusi dan
perenggannya diperluaskan, penjajahan akan kekal.
22. Fenomena paradigma yang menakluk pemikiran, dan dengan
itu kemampuan, berada di mana-mana sahaja. Tetapi di negara
maju paradigma mereka amat luas. Manusia tidak mungkin
mencipta pesawat terbang dan kapal angkasa jika tidak kerana
mereka mempunyai paradigma yang luas. Apabila mereka
percaya bahawa mereka boleh terbang maka mereka pun mula
memikirkan cara-cara untuk berterbang. Sekali lagi mereka
menghadapi satu lagi paradigma, iaitu penerbangan hanya
boleh dilakukan jika manusia mempunyai sayap yang boleh
mengepak seperti burung. Jika pemikiran seperti ini kekal
maka manusia mungkin tidak boleh terbang sehingga sekarang.
Tetapi ada orang yang tidak terkongkong dengan kepercayaan
ini. Mereka ini mendapati bahawa sesuatu yang berat boleh
melawan `gravity' jika ia bergerak dengan cukup pantas.
Sebenarnya ketul batu boleh terbang jika dibaling dengan
cukup kuat. Soalnya ialah bagaimana sesuatu benda itu dapat
bergerak dengan pantas dengan tenaganya sendiri? Apabila
enjin dapat memutar kipas yang menarik pesawat dengan cukup
pantas maka penerbangan menjadi kenyataan bagi manusia.
Semua ini boleh berlaku kerana ada orang yang tidak menerima
paradigma yang lama. Tetapi paradigma yang baru juga
diperluaskan sehingga manusia boleh mendarat di atas bulan.
23. Pengajaran daripada ini ialah setiap orang,
setiap bangsa, setiap negara boleh maju lebih daripada yang
dijangkakan jika sesuatu paradigma itu diperluaskan.
Apabila kita mencipta Wawasan 2020 dan mengumumkan bahawa
kita ingin menjadi negara maju, kita telah membesarkan
paradigma untuk negara kita. Paradigma baru ini diterima
oleh semua organisasi dan lapisan rakyat, oleh Kerajaan dan
swasta dan oleh individu dan kumpulan daripada semua
keturunan dan semua peringkat masyarakat. Penerimaan ini
sahaja telah berjaya membebaskan fikiran dan sikap kita
daripada kongkongan psikologi lama. Ia memberanikan kita
memasuki bidang-bidang yang dahulu dianggap sebagai di luar
kemampuan kita. Dan kita terkejut apabila kita dapati
bahawa kita berupaya, bahkan berupaya mencapainya dengan
cemerlang. Demikianlah kesan paradigma.
24. Hari ini kita percaya bahawa menjadi negara maju bukan
lagi angan-angan yang keterlaluan. Kita telah lihat hasil
awal perubahan paradigma yang kita cipta. Mungkin ia belum
sampai matlamat, tetapi kemungkinannya ada. Perubahan
paradigma negara memerlukan perubahan paradigma bagi
Kerajaan dan anggotanya di semua lapisan. Sudah tentu
pegawai-pegawai mempunyai peranan yang kritikal. Mereka
mesti menentukan paradigma mereka. Untuk ini:
Pertama : Mereka perlu faham peranan paradigma
dalam menentukan pencapaian diri mereka
sendiri, selain daripada pencapaian
negara.
Kedua : Mengenalpasti bidang-bidang yang
perluasan paradigma diperlukan dan
menerima paradigma yang baru.
Ketiga : Mereka perlu melengkapkan diri mereka
dengan pengetahuan dan kecekapan sesuai
dengan paradigma baru ini serta penuh
yakin bahawa mereka mempunyai
kebolehan.
Keempat : Di mana sahaja pertukaran pendekatan
diperlukan, mereka harus membuat
pertukaran ini, termasuklah penghapusan
sikap terasing dari masyarakat dan
swasta yang menjadi pelanggan mereka.
Piagam pelanggan mesti diterima
sepenuhnya.
Kelima : Pegawai-pegawai awam perlu sentiasa
memikir akan hasil dan sumbangan mereka
kepada masa depan dan tidak hanya
memikir akan sumbangan hari ini untuk
hari ini.
Keenam : Sementara setiap pegawai sebagai
individu boleh menyumbang kepada
kejayaan segala usaha, mereka harus
sedar bahawa sumbangan sebagai anggota
pasukan adalah lebih berkesan dalam apa
juga usaha. Oleh itu mereka harus
mengutamakan kerjasama yang
berkoordinasi dalam pasukan bagi
menembusi paradigma lama dan memasuki
paradigma baru.
25. Ekonomi kita kebelakangan ini telah berkembang dengan
pesat dalam keadaan inflasi yang rendah. Rata-rata kita
lihat pembangunan dan kemajuan. Banyak negara ingin
mencontohi kejayaan kita. Dalam pada itu, kita tidak harus
berpuas hati dengan kejayaan kita ini. Kita perlu berusaha
supaya kejayaan kita dapat terus dikekalkan. Malah kita
perlu terus berusaha dan bekerja keras untuk meningkatkan
lagi kejayaan hari ini dan untuk menempa kejayaan hari esok.
26. Tanpa usaha yang berterusan kejayaan hari ini tidak
akan dapat menjamin kejayaan di masa hadapan. Tanpa usaha
yang berterusan mungkin kita akan mengalami satu era di mana
kegigihan untuk bekerja kuat, bermotivasi tinggi, berdaya
kreatif dan inovatif akan mula pudar dan lebih buruk, lenyap
sama sekali.
27. Oleh itu kita mesti sentiasa berusaha untuk
memperkayakan minda, pemikiran dan tingkah laku kita supaya
tidak terjebak dalam budaya 'complacent' dan berpuas hati.
Kita perlu sentiasa memperluas dan memperbesarkan paradigma
kita serta berusaha untuk memenuhi paradigma yang baru
kerana kita yakin kita memiliki kemampuan yang lebih dari
sekarang.
28. Akhir sekali, saya berharap seminar ini dapat
memperluaskan paradigma kita dan menyediakan pemikiran kita
untuk matlamat yang lebih tinggi daripada yang kita percaya
menepati paradigma sekarang. Insya-Allah kita akan mencapai
matlamat Wawasan 2020.