Monday, December 31, 2012


ASPIRASI MURID DALAM PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA (PPPM)

Sistem pendidikan Malaysia berhasrat memastikan setiap murid mencapai potensi

sepenuhnya. Setiap pemimpin sekolah, guru, ibu bapa, dan masyarakat mempunyai

peranan penting dalam memastikan generasi muda ini mencapai aspirasi yang diharapkan.

Pelan Pembangunan Pendidikan akan terus menterjemahkan semangat Falsafah

Pendidikan Kebangsaan yang merencanakan pendidikan seimbang sebagai asas mencapai

aspirasi murid. Perkara ini selari dengan maklum balas daripada Dialog Nasional. Pelan 

Pembangunan Pendidikan ini juga mengambil pengajaran daripada sistem pendidikan

berprestasi tinggi bagi membangunkan unsur murni dan kecekapan tertentu yang

diperlukan oleh murid untuk berjaya dan berkembang maju dalam dunia global yang

semakin mencabar.

Sehubungan itu, semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan tentang pendidikan seimbang

merangkumi enam elemen (Ekshibit 2-3). Elemen ini bukan sahaja menekankan 

kepentingan pengetahuan dan kemahiran, tetapi juga pembangunan kemahiran pemikiran

kritis, kreatif dan inovatif; kemahiran memimpin; kemahiran dalam bahasa Malaysia

dan bahasa Inggeris; sahsiah dan nilai serta semangat identiti nasional yang kuat. Elemen

ini turut memberi penekanan kepada usaha bagi membolehkan semua murid memberikan

sumbangan yang bermakna kepada keluarga, masyarakat dan negara.1. Pengetahuan
Pada peringkat paling asas, setiap murid perlu memiliki keupayaan

literasi dan numerasi sepenuhnya. Aspek ini melengkapkan mereka

dengan kemahiran hidup asas, serta berfungsi secara berkesan dalam


masyarakat bagi membolehkan mereka memupuk nilai untuk diri

sendiri, masyarakat, dan negara. Di samping itu, penting bagi murid

menguasai mata pelajaran teras seperti Bahasa Malaysia, Bahasa

Inggeris, Matematik, Sains, dan Sejarah. Sebagai murid yang serba

boleh, mereka juga digalakkan untuk mendapatkan maklumat dan

pengetahuan dalam bidang lain, seperti seni, muzik, dan sukan. Selain

pengetahuan dalam bidang ini, murid juga perlu mempunyai kemahiran

mengaplikasi pengetahuan ini dalam situasi harian.

2. Kemahiran Berfikir


Setiap murid perlu mempunyai semangat ingin tahu, dan belajar cara

untuk terus mendapatkan pengetahuan sepanjang hayat, mampu

menghubung kait pelbagai pengetahuan, dan yang paling penting dalam

ekonomi berasaskan pengetahuan ialah mewujudkan pengetahuan

baharu. Setiap murid perlu menguasai pelbagai kemahiran kognitif

yang penting:
Pemikiran Kreatif dan Inovatif: kemampuan menginovasi,

menjana kemungkinan baharu, dan mencipta idea atau pengetahuan

baharu;Penyelesaian Masalah dan Penaakulan: keupayaan meramal

masalah dan mendekati isu secara kritis, logik, induktif, dan deduktif

bagi mencari penyelesaian, dan akhirnya membuat keputusan; danKeupayaan Belajar: keupayaan memacu pembelajaran sendiri,

dengan kemampuan menghargai nilai pembelajaran sepanjang hayat.

Sejarah membuktikan bahawa sistem pendidikan memerlukan

penambahbaikan bagi membolehkan murid yang kurang mam


mengaplikasi pengetahuan serta berfikir secara kritis di luar konteks
akademik biasa. Sehubungan itu, sistem pendidikan menjadi lebih

penting bagi membantu setiap murid memperoleh kemahiran berfikir.

3. Kemahiran memimpin


Kemampuan bekerja dengan berkesan dan memimpin orang lain adalah

penting, terutamanya dalam dunia yang semakin saling bergantung.

Dalam Dialog Nasional, kepentingan memupuk kepimpinan dan

keupayaan bekerja secara berkesan dalam satu pasukan bagi setiap

murid sering dibangkitkan. Sistem pendidikan berusaha membantu

setiap murid mencapai potensi penuh mereka melalui pelibatan sebagai

pemimpin, serta bekerja dalam kumpulan. Dalam konteks sistem

pendidikan, kepimpinan mempunyai empat unsur:


Keusahawanan: mengambil inisiatif untuk mewujudkan dan

membangunkan penyelesaian sendiri, dan bagi tujuan itu sanggup

membuat pelaburan daripada sumber sendiri, serta terdorong untuk

memastikan penyelesaian itu dizahirkan;


Berdaya tahan: membangunkan cara berfikir yang konstruktif serta

mampu menghadapi rintangan;
Kecerdasan emosi: berupaya memahami dan bekerja secara

berkesan dengan orang lain serta mampu mempengaruhi mereka

secara positif; dan

Keterampilan komunikasi: berupaya memberikan pendapat dan

hasrat secara lisan dan bertulis dengan jelas.

Sekolah perlu menggunakan peluang yang disediakan di dalam bilik

darjah melalui aktiviti berasaskan projek dan kerja kumpulan, aktiviti di

luar bilik darjah melalui sukan, seni, serta aktiviti kokurikulum dalam

membangunkan keperibadian murid.


4. Kemahiran Dwibahasa

Setiap kanak-kanak menguasai bahasa Malaysia sebagai bahasa

kebangsaan, dan Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dan bahasa

komunikasi antarabangsa. Setiap kanak-kanak juga berpeluang

mempelajari bahasa tambahan.

Kepelbagaian Malaysia yang unik dan warisan berbilang budaya

memberikan kelebihan daya saing kepada semua. Oleh itu, dalam jangka

masa tertentu, semua murid dari semua kumpulan etnik dan komuniti

digalakkan untuk belajar sekurang-kurangnya tiga bahasa (bahasa

Malaysia, bahasa Inggeris, bahasa lain seperti bahasa Mandarin, bahasa

Tamil, dan bahasa Arab, serta bahasa ibunda lain seperti bahasa Iban

dan bahasa Kadazan Dusun) bagi membolehkan mereka bekerjasama

dan berkomunikasi secara berkesan dengan rakan dalam kalangan rakyat

Malaysia dan juga negara jiran dalam dunia global masa kini.

5. Etika dan Kerohanian

Sistem pendidikan akan mempersiapkan setiap murid supaya berani


menghadapi cabaran masa depan, menyelesaikan konflik secara aman,
membuat keputusan yang wajar dalam situasi kritikal, dan mempunyai

keberanian melakukan apa yang betul. Penekanan diberikan kepada setiap

murid dengan mewujudkan satu set prinsip, termasuk nilai bersama yang

kukuh yang didukung oleh semua rakyat Malaysia:
Kerohanian: mempunyai pegangan agama yang kuat dan

mengamalkannya sebagai asas hidup, serta mendukung standard moral

yang tinggi;


Integriti: mempunyai keberanian, disiplin, dan semangat untuk

melakukan perkara yang betul; danTanggungjawab sivik: bertindak untuk kebaikan negara, mengambil

berat terhadap orang lain dan alam sekitar, dan memiliki keupayaan

yang mendalam untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat.

6. Identiti Nasional


Rakyat Malaysia perlu mempunyai perasaan tidak berbelah bahagi

tentang identiti nasional, berpegang teguh dengan prinsip Rukunegara

untuk perpaduan dan masa depan Malaysia. Setiap murid tanpa mengira

etnik, kepercayaan, taraf sosioekonomi atau tempat berbangga menjadi

rakyat Malaysia. Pencapaian matlamat patriotisme ini memerlukan

semangat keterangkuman yang diperoleh dengan belajar memahami

perbezaan dan bertolak ansur, menerima dan menghormati orang lain,

dan juga untuk hidup bersama dalam kepelbagaian masyarakat Malaysia.

Identiti nasional juga memerlukan setiap murid memahami sejarah

Malaysia, berkongsi pengalaman dalam dan luar sekolah, dan berkongsi

aspirasi untuk masa depan Malaysia.

No comments:

Post a Comment