Saturday, May 8, 2010

CONTOH SURAT PERTUDUHAN BAGI TUJUAN GANTUNG SEKOLAH

Rujukan Kami:
Tarikh :


………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..


Pertuduhan Tatatertib Dengan Tujuan Gantung Sekolah
Nama Pelajar : ...................................................................................... (KP: ..................................................................) Tingkatan: .........
Mengikut Peraturan 8 (a) Peraturan-Peraturan Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959

Saya dengan ini memaklumkan, di bawah Peraturan 4, Peraturan-Peraturan Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959 yang diwartakan sebagai LN 61/1959 bertarikh 20.2.1959 bahawa tanggungjawab disiplin terhadap murid-murid sekolah adalah terletak pada pengetua sekolah.

2. Saya dengan ini memaklumkan bahawa kamu dengan ini dipertuduhkan dengan tuduhan melanggar disiplin seperti berikut;
“Bahawa kamu,………………………………………………………. (KP …………………………..) pada 12/8/2009, jam lebih kurang 1.55 tgh. di …….. telah didapati melakukan kesalahan merokok yang dianggap sebagai perbuatan salah laku di bawah Undang-Undang dan Peraturan Sekolah Menengah ………………….”

3. Sila ambil ingatan bahawa saya sebagai Pengetua bertanggungjawab terhadap disiplin murid-murid pernah memberi amaran secara bertulis kepada kamu kerana didapati melanggar peraturan sekolah melalui surat bil. (…) dalam siri yang sama bertarikh 24/6/2009. Kamu juga telah melalui sesi kaunseling dengan guru bimbingan dan kaunseling sekolah mengenai perkara yang sama tetapi kelakuan kamu tetap tidak menunjukkan apa-apa perubahan seperti yang diharapkan.

4. Di bawah peraturan 8 (a) Peraturan-Peraturan Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959, sekiranya didapati bahawa adalah perlu dan sesuai untuk tujuan mengekalkan disiplin dan ketenteraman sekolah di Sekolah Menengah ……………………, kamu boleh digantung dari sekolah sekiranya kamu didapati bersalah terhadap pertuduhan yang tersebut di atas.

5. Untuk membolehkan saya membuat keputusan sama ada kamu bersalah terhadap tuduhan yang tersebut di atas dan sama ada kamu patut digantung sekolah atau tidak, kamu dengan ini dikehendaki mengemukakan jawapan secara bertulis terhadap pertuduhan tersebut dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh kamu menerima surat ini.

6. Jika sekiranya tiada apa-apa jawapan diterima daripada kamu dalam tempoh empat belas (14) hari selepas hari seperti yang tersebut di atas, saya akan membuat keputusan berdasarkan apa-apa maklumat yang ada pada saya mengenai pertuduhan tersebut dan keputusan yang akan saya buat itu adalah keputusan gantung sekolah.

7. Jawapan bertulis kamu itu mestilah dialamatkan kepada:
Pengetua
Sekolah Menengah ......................................


8. Sila tandatangani akuan terima surat pertuduhan ini menggunakan borang Lampiran yang disertakan bersama-sama ini.


Sekian, terima kasih.


“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
Saya yang menurut perintah,

.............................................................
Pengetua,

s.k;
1. Pendaftar Sekolah-Sekolah
Jabatan Pelajaran Negeri ...............

2. Pegawai Pelajaran Daerah
Pejabat Pelajaran Daerah.......................

3. Waris______________________________________________________________________

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..Pengetua Tarikh :
Sekolah Menengah ………………………Tuan,


PENERIMAAN SURAT PERTUDUHAN BAGI TUJUAN GANTUNG SEKOLAH


Perkara di atas dirujuk.

2. Dimaklumkan bahawa surat Pertuduhan Tatatertib Dengan Tujuan Gantung Sekolah ke atas saya bertarikh ………………………………telah saya terima pada tarikh …………………………


Sekian, terima kasih.
………………………………………………
( )

No comments:

Post a Comment